Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Pixel B2B d.o.o.
Zagreb

PREDMET

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja uređuju se uvjeti pod kojima trgovačko društvo Pixel B2B d.o.o. Zagreb, Ulica Stjepana Radića 22, 31000 Osijek, Hrvatska, matični broj: 081303657 (u daljnjem tekstu: Društvo), zasniva suradnju i pruža usluge pravnim osobama i poduzetnicima registriranim na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Klijent/i)

Općim uvjetima poslovanja Društvo osigurava primjenu dobrih poslovnih običaja, dobre poslovne prakse i fer odnosa prema klijentima, kao i usklađenost Općih uvjeta s važećim propisima.

POJAM KLIJENTA

Članak 2.

Klijent Društva je osoba s kojom je Društvo zaključilo ugovor o pružanju usluga, usmenim ili pisanim putem i to:

 • poduzetnik, kao poslovno sposobna fizička osoba koja obavlja djelatnost radi ostvarivanja prihoda u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik),
 • trgovačko društvo u smislu zakona kojim se uređuju trgovačka društva (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo),
 • druga pravna osoba kao subjekt registriran i osnovan u skladu sa zakonom.

U odnosu na Klijente Društvo primjenjuje princip jednakosti i dobrih poslovnih običaja.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Članak 3.

Ugovor o pružanju usluga predstavlja suglasnost volje Klijenta i Društva u pogledu bitnih elemenata ponude, i to: vrsta i način pružanja usluge, visina i način plaćanja cijene usluge. Suglasnost volje mogu izraziti isključivo zakonski zastupnici Klijenta, odnosno osobe za to ovlaštene od strane zakonskog zastupnika Klijenta.

Ugovor može biti zaključen u usmenom i pisanom obliku.

Kada se Ugovor zaključuje u usmenom obliku, isti se zaključuje putem telefonskog razgovora koji se snima, a smatra se zaključenim momentom prihvaćanja od strane Klijenta bitnih elemenata ponude i to: vrsta i način pružanja usluge, visina i način plaćanja cijene usluge.

Ugovor u pisanom obliku zaključuje se samo iznimno, odnosno ukoliko budući Klijent tijekom telefonskog razgovora izričito izrazi želju za tim. Ugovor u pisanom obliku smatra se zaključenim ili razmjenom elektronske pošte u kojoj su iskomunicirani bitni elementi ponude i prihvat ponude, ili u formalnom obliku na posebnom dokumentu koji sadrži potpise zakonskih zastupnika, ili osoba ovlaštenih za potpisivanje od strane zakonskih zastupnika Klijenta i Društva, te pečate Klijenta i društva.

Ugovor se sklapa na vremenski period od jedne (1) godine i ne produžuje se automatski.

Ugovor se može mijenjati isključivo suglasnošću volje Klijenta i Društva, a promjene stupaju na snagu danom suglasnosti volje postignute na način kako je opisano u ovom članku.

USLUGE

Članak 4.

a) Profil tvrtke

U roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluga Društvo će na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji, u okviru adresara poslovnih subjekata uvrstiti poslovne podatke Klijenta, a koji naročito uključuju: poslovni naziv Klijenta, oblik poslovanja, kontakt podatke, prikaz na aktivnoj mapi mjesta središta Klijenta, kratak opis poslovne djelatnosti Klijenta, popis tržišta na kojima Klijent posluje.

Poslovni podatci Klijenta bit će vidljivi na zvaničnoj internet prezentaciji Društva za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

b) Usluga obavještavanja

Društvo se obvezuje da će pravovremeno obavještavati Klijenta, po pravilu putem elektronske pošte, o aktualnim natječajima te javnim nabavkama na nacionalnom i europskom nivou.

Ukoliko je to za Klijenta povoljnije, obavijesti se mogu dostavljati i na drugi način, pod uvjetom da je postignuta suglasnost o načinu dostave obavijesti.

Obavijesti se dostavljaju kad god postoji natječaj od interesa za Klijenta.

Društvo po zaključenju Ugovora o pružanju usluga profilira Klijente na osnovu djelatnosti i drugih kriterija dostavljenih od strane Klijenta, a u cilju podizanja kvalitete usluge obavještavanja.

c) Preporuka za suradnju s vanjskim konzultantima

Društvo, po potrebi i na zahtjev Klijenta, pomaže pri izboru konzultanta (savjetodavca) čije usluge eventualno mogu biti potrebne Klijentu za izradu poslovnog plana, izradu prijedloga projekta, kao i izradu drugih aktivnosti potrebnih Klijentu u vezi s njegovim poslovanjem, ili u vezi s prijavom na određeni natječaj.

***

Usluge navedene pod a), b), i c) pružaju se integralno i za svo vrijeme perioda važenja Ugovora o pružanju usluga, a obim pružene usluge ovisi o dostupnosti natječaja na nacionalnom i europskom nivou, na što Društvo nema utjecaja.

CijENA USLUGE I NAČIN PLAĆANJA

Članak 5.

Cijena integralne usluge za period od jedne (1) godine iznosi 1690 HRK + PDV.

Cijena je određena u obliku godišnje pretplate koja se prema pravilu plaća unaprijed. Na odobren zahtjev Klijenta može biti ugovoreno plaćanje u ratama, a najviše u 12 jednakih mjesećnih rata.

Klijent je obavezan platiti cijenu u skladu s ispostavljenom fakturom, u roku od 8 dana od dana prijema fakture, u suprotnom duguje zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju prestanka Ugovora o pružanju usluga u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, cijena će biti umanjena proporcionalno pruženim uslugama, o čemu će se Društvo i Klijent sporazumno dogovoriti.

Da bi ostvario pravo na umanjenje cijene temeljem ovog članka Klijent je dužan dostaviti odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju.

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI

Članak 6.

Društvo ne garantira bilo kakvu vrstu pogodnosti Klijentima, niti uspjeh na natječaju.

Društvo nije kreditna ustanova, ne učestvuje u organizaciji natječaja, niti ima utjecaja na rezultate istih.

Dinamika dostavljanja obavijesti o aktualnim natječajima ovise o trenutnoj ponudi tendera i natječaja, na koje Društvo ne može utjecati.

Društvo ne istupa s Klijentom, niti u ime i za račun Klijenta na natječajima.

RASKID UGOVORA

Članak 7.

Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana ili jednostranim raskidom usljed nastupanja opravdanih razloga za otkaz, jednostranom izjavom volje: usmeno, pisanim putem ili putem elektronske pošte, uz ostavljanje otkaznog roka od 5 dana.

Opravdanim razlozima u smislu ovog članka smatraju se:

 • prestanak obavljanja djelatnosti Klijenta, do kojeg dolazi otvaranjem postupka likvidacije, stečaja ili brisanjem iz registra poduzetnika;
 • kašnjenje sa plaćanjem prispjelih faktura Društva u vremenskom trajanju dužem od četiri mjeseca;
 • neuredno i nepravovremeno pružanje usluga od strane Društva

Ugovor može biti jednostrano raskinut bez ostavljanja otkaznog roka u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja prve fakture, što nastupi kasnije, pisanim ili usmenim obavještavanjem Društva.

Raskid ne utjeće na obvezu Klijenta da plati cijenu, u smislu članka 5 ovih Općih uvjeta poslovanja. Raskidom ugovora prestaju sva druga prava i obveze iz ugovornog odnosa.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 8.

Društvo i Klijent će nastojati sva sporna pitanje riješiti mirnim putem u vansudskom postupku, a ukoliko to nije moguće ugovara se sudska nadležnost.

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Obavještavanje o obradi osobnih podataka

Moj Tender obavještava sve poslovne suradnike i korisnike usluga o načinu i svrsi obrade i korištenja osobnih podataka, kao i o pravima osoba na koja se podaci odnose, a u smislu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju incidenata odnosno kompromitiranja osobnih podataka Moj Tender je obvezan o tome obavijestiti nadležno tijelo za zaštitu osobnih podataka u roku od 72 sata uz dostavljanje detaljnog izvještaja o slučaju, kao i svim osobama čiji su podaci kompromitirani.

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

Obrada osobnih podataka nije dozvoljena ako:

 1. Ne postoji pravomoćan pristanak za obradu ili se obrada vrši bez zakonskog ovlaštenja;
 2. Se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka osobe ili zakonskog ovlaštenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe;
 3. Svrha obrade nije jasno određena, ako je izmijenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 4. Je osoba na koju se podaci odnose određena ili odrediva i nakon što se ostvari svrha obrade;
 5. Je način obrade nedozvoljen;
 6. Je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodoban za ostvarenje svrhe obrade;
 7. Su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmjerni svrsi obrade;
 8. Je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na vjerodostojnom izvoru ili je zastarjeo.

VAŠA PRAVA

Transparentnost

Moj Tender je transparentan prema osobama na koje se podaci koji se obrađuju odnose. U skladu sa svojim obavezama, on je otvoren i dostupan za komunikaciju te pruža informacije o aktivnostima obrade podataka u sažetoj, transparentnoj, razumljivoj i lako dostupnoj formi, koristeći jasan i jednostavan jezik. 

Ukoliko se osobni podaci ne prikupljaju neposredno od osobe na koju se podaci odnose, Moj Tender nije obvezan  pružiti   informacije u sljedećim situacijama:

 1. Osoba na koju se podaci odnose već ima te informacije;
 2. Je pružanje takvih informacija nemoguće ili bi zahtjevalo nesrazmjeran trošak vremena i sredstava, pod pretpostavkom da je rukovatelj poduzeo odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda, kao i legitimnih interesa osoba na koje se podaci odnose, uključujući i javno objavljivanje;
 3. Je pribavljanje ili otkrivanje osobnih podataka izričito propisano zakonom EU ili EU države članice, kojim se osiguravaju odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa osoba na koje se podaci odnose;
 4. Se povjerljivost osobnih podataka sačuvati u skladu sa propisanom obavezom čuvanja profesionalne tajne u skladu sa regulativom EU ili EU države (e.g. odvjetnička tajna, liječnik-pacijent).

Pravo na uvid 

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo od tvrtke Moj Tender zatražiti informaciju da li obrađuje podatke o njoj, uvid u te informacije, kao i informacije koje se pružaju kada se osobni podaci prikupljaju/ne prikupljaju neposredno od osobe na koju se ti podaci odnose.

Moj Tender ne iznosi podatake izvan teritorije Republike Hrvatske.     

Moj Tender je obavezan da, na zahtjev osobe na koju se odnose podaci, izda kopiju podataka koji se na tu osobu odnose. Kada je ovaj zahtjev u elektronskom obliku, informacija se pruža u uobičajeno korištenom elektronskom formatu. Također, tamo gde je moguće, Moj Tender će omogućiti osobama na koje se podaci odnose daljinski pristup sigurnom sustavu koji omogućava direktan pristup podacima.

Pravo na uvid ne može negativno utjecati na prava i slobode drugih, uključujući poslovnu tajnu i pravo intelektualnog dobra, a posebno autorsko pravo koje štiti softver (sustav koji dopušta pristup).

Pravo na ispravak 

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo zahtjevati ispravak netočnih podataka koji se odnose na tu osobu. Ovo pravo također podrazumijeva da ta osoba ima pravo dopuniti nepotpune podatke, davanjem dopunske izjave.

Pravo na prenošenje 

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo da od Moj Tendera zatraži natrag osobne podatke koje je prosljedila, u slučaju da:

 1. Je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i
 2. Ako se obrada vrši automatizirano.

Prenošenje podataka je moguće samo ako je osnova obrade pristanak ili ugovor. 

Ostvarivanje ovog prava ne može štetno utjecati na ostvarivanje prava i sloboda drugih osoba.

Kako bi se Moj Tender zaštitio od osoba koje zloupotrebljavaju ovo pravo tako što često traže podatke (i na taj način ih veoma učinkovito „trolaju“), Moj Tender može zatražiti razumnu naknadu za svaki takav zahtjev (osim prvog koji je besplatan).

Pravo na zaborav 

Omogućava Vam da zatražite brisanje bilo kojih osobnih podataka, između ostalih i onih koji su javno dostupni, kao što su rezultati pretraživanja i objave na društvenim mrežama. Ukoliko  Moj Tender ne može dokazati da mu je neophodno zadržati podatke, mora ih obrisati.

Ograničenja brisanja

Pravo na zaborav nije neograničeno. Svi zahtjevi  podliježu posebnoj analizi. Na Moj Tender-u je da uz službenika za zaštitu podataka utvrdi smatra li zahtjeve opravdanima.

Pixel B2B d.o.o. @ 15.6.2020

Opći uvjeti poslovanja

Pixel B2B d.o.o.
Zagreb

PREDMET

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja uređuju se uvjeti pod kojima trgovačko društvo Pixel B2B d.o.o. Zagreb, Ulica Stjepana Radića 22, 31000 Osijek, Hrvatska, matični broj: 081303657 (u daljnjem tekstu: Društvo), zasniva suradnju i pruža usluge pravnim osobama i poduzetnicima registriranim na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Klijent/i)

Općim uvjetima poslovanja Društvo osigurava primjenu dobrih poslovnih običaja, dobre poslovne prakse i fer odnosa prema klijentima, kao i usklađenost Općih uvjeta s važećim propisima.

POJAM KLIJENTA

Članak 2.

Klijent Društva je osoba s kojom je Društvo zaključilo ugovor o pružanju usluga, usmenim ili pisanim putem i to:

 • poduzetnik, kao poslovno sposobna fizička osoba koja obavlja djelatnost radi ostvarivanja prihoda u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik),
 • trgovačko društvo u smislu zakona kojim se uređuju trgovačka društva (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo),
 • druga pravna osoba kao subjekt registriran i osnovan u skladu sa zakonom.

U odnosu na Klijente Društvo primjenjuje princip jednakosti i dobrih poslovnih običaja.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Članak 3.

Ugovor o pružanju usluga predstavlja suglasnost volje Klijenta i Društva u pogledu bitnih elemenata ponude, i to: vrsta i način pružanja usluge, visina i način plaćanja cijene usluge. Suglasnost volje mogu izraziti isključivo zakonski zastupnici Klijenta, odnosno osobe za to ovlaštene od strane zakonskog zastupnika Klijenta.

Ugovor može biti zaključen u usmenom i pisanom obliku.

Kada se Ugovor zaključuje u usmenom obliku, isti se zaključuje putem telefonskog razgovora koji se snima, a smatra se zaključenim momentom prihvaćanja od strane Klijenta bitnih elemenata ponude i to: vrsta i način pružanja usluge, visina i način plaćanja cijene usluge.

Ugovor u pisanom obliku zaključuje se samo iznimno, odnosno ukoliko budući Klijent tijekom telefonskog razgovora izričito izrazi želju za tim. Ugovor u pisanom obliku smatra se zaključenim ili razmjenom elektronske pošte u kojoj su iskomunicirani bitni elementi ponude i prihvat ponude, ili u formalnom obliku na posebnom dokumentu koji sadrži potpise zakonskih zastupnika, ili osoba ovlaštenih za potpisivanje od strane zakonskih zastupnika Klijenta i Društva, te pečate Klijenta i društva.

Ugovor se sklapa na vremenski period od jedne (1) godine i ne produžuje se automatski.

Ugovor se može mijenjati isključivo suglasnošću volje Klijenta i Društva, a promjene stupaju na snagu danom suglasnosti volje postignute na način kako je opisano u ovom članku.

USLUGE

Članak 4.

a) Profil tvrtke

U roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluga Društvo će na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji, u okviru adresara poslovnih subjekata uvrstiti poslovne podatke Klijenta, a koji naročito uključuju: poslovni naziv Klijenta, oblik poslovanja, kontakt podatke, prikaz na aktivnoj mapi mjesta središta Klijenta, kratak opis poslovne djelatnosti Klijenta, popis tržišta na kojima Klijent posluje.

Poslovni podatci Klijenta bit će vidljivi na zvaničnoj internet prezentaciji Društva za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

b) Usluga obavještavanja

Društvo se obvezuje da će pravovremeno obavještavati Klijenta, po pravilu putem elektronske pošte, o aktualnim natječajima te javnim nabavkama na nacionalnom i europskom nivou.

Ukoliko je to za Klijenta povoljnije, obavijesti se mogu dostavljati i na drugi način, pod uvjetom da je postignuta suglasnost o načinu dostave obavijesti.

Obavijesti se dostavljaju kad god postoji natječaj od interesa za Klijenta.

Društvo po zaključenju Ugovora o pružanju usluga profilira Klijente na osnovu djelatnosti i drugih kriterija dostavljenih od strane Klijenta, a u cilju podizanja kvalitete usluge obavještavanja.

c) Preporuka za suradnju s vanjskim konzultantima

Društvo, po potrebi i na zahtjev Klijenta, pomaže pri izboru konzultanta (savjetodavca) čije usluge eventualno mogu biti potrebne Klijentu za izradu poslovnog plana, izradu prijedloga projekta, kao i izradu drugih aktivnosti potrebnih Klijentu u vezi s njegovim poslovanjem, ili u vezi s prijavom na određeni natječaj.

***

Usluge navedene pod a), b), i c) pružaju se integralno i za svo vrijeme perioda važenja Ugovora o pružanju usluga, a obim pružene usluge ovisi o dostupnosti natječaja na nacionalnom i europskom nivou, na što Društvo nema utjecaja.

CijENA USLUGE I NAČIN PLAĆANJA

Članak 5.

Cijena integralne usluge za period od jedne (1) godine iznosi 1690 HRK + PDV.

Cijena je određena u obliku godišnje pretplate koja se prema pravilu plaća unaprijed. Na odobren zahtjev Klijenta može biti ugovoreno plaćanje u ratama, a najviše u 12 jednakih mjesećnih rata.

Klijent je obavezan platiti cijenu u skladu s ispostavljenom fakturom, u roku od 8 dana od dana prijema fakture, u suprotnom duguje zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju prestanka Ugovora o pružanju usluga u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, cijena će biti umanjena proporcionalno pruženim uslugama, o čemu će se Društvo i Klijent sporazumno dogovoriti.

Da bi ostvario pravo na umanjenje cijene temeljem ovog članka Klijent je dužan dostaviti odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju.

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI

Članak 6.

Društvo ne garantira bilo kakvu vrstu pogodnosti Klijentima, niti uspjeh na natječaju.

Društvo nije kreditna ustanova, ne učestvuje u organizaciji natječaja, niti ima utjecaja na rezultate istih.

Dinamika dostavljanja obavijesti o aktualnim natječajima ovise o trenutnoj ponudi tendera i natječaja, na koje Društvo ne može utjecati.

Društvo ne istupa s Klijentom, niti u ime i za račun Klijenta na natječajima.

RASKID UGOVORA

Članak 7.

Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana ili jednostranim raskidom usljed nastupanja opravdanih razloga za otkaz, jednostranom izjavom volje: usmeno, pisanim putem ili putem elektronske pošte, uz ostavljanje otkaznog roka od 5 dana.

Opravdanim razlozima u smislu ovog članka smatraju se:

 • prestanak obavljanja djelatnosti Klijenta, do kojeg dolazi otvaranjem postupka likvidacije, stečaja ili brisanjem iz registra poduzetnika;
 • kašnjenje sa plaćanjem prispjelih faktura Društva u vremenskom trajanju dužem od četiri mjeseca;
 • neuredno i nepravovremeno pružanje usluga od strane Društva

Ugovor može biti jednostrano raskinut bez ostavljanja otkaznog roka u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja prve fakture, što nastupi kasnije, pisanim ili usmenim obavještavanjem Društva.

Raskid ne utjeće na obvezu Klijenta da plati cijenu, u smislu članka 5 ovih Općih uvjeta poslovanja. Raskidom ugovora prestaju sva druga prava i obveze iz ugovornog odnosa.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 8.

Društvo i Klijent će nastojati sva sporna pitanje riješiti mirnim putem u vansudskom postupku, a ukoliko to nije moguće ugovara se sudska nadležnost.

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Obavještavanje o obradi osobnih podataka

Moj Tender obavještava sve poslovne suradnike i korisnike usluga o načinu i svrsi obrade i korištenja osobnih podataka, kao i o pravima osoba na koja se podaci odnose, a u smislu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju incidenata odnosno kompromitiranja osobnih podataka Moj Tender je obvezan o tome obavijestiti nadležno tijelo za zaštitu osobnih podataka u roku od 72 sata uz dostavljanje detaljnog izvještaja o slučaju, kao i svim osobama čiji su podaci kompromitirani.

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

Obrada osobnih podataka nije dozvoljena ako:

 1. Ne postoji pravomoćan pristanak za obradu ili se obrada vrši bez zakonskog ovlaštenja;
 2. Se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka osobe ili zakonskog ovlaštenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe;
 3. Svrha obrade nije jasno određena, ako je izmijenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 4. Je osoba na koju se podaci odnose određena ili odrediva i nakon što se ostvari svrha obrade;
 5. Je način obrade nedozvoljen;
 6. Je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodoban za ostvarenje svrhe obrade;
 7. Su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmjerni svrsi obrade;
 8. Je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na vjerodostojnom izvoru ili je zastarjeo.

VAŠA PRAVA

Transparentnost

Moj Tender je transparentan prema osobama na koje se podaci koji se obrađuju odnose. U skladu sa svojim obavezama, on je otvoren i dostupan za komunikaciju te pruža informacije o aktivnostima obrade podataka u sažetoj, transparentnoj, razumljivoj i lako dostupnoj formi, koristeći jasan i jednostavan jezik. 

Ukoliko se osobni podaci ne prikupljaju neposredno od osobe na koju se podaci odnose, Moj Tender nije obvezan  pružiti   informacije u sljedećim situacijama:

 1. Osoba na koju se podaci odnose već ima te informacije;
 2. Je pružanje takvih informacija nemoguće ili bi zahtjevalo nesrazmjeran trošak vremena i sredstava, pod pretpostavkom da je rukovatelj poduzeo odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda, kao i legitimnih interesa osoba na koje se podaci odnose, uključujući i javno objavljivanje;
 3. Je pribavljanje ili otkrivanje osobnih podataka izričito propisano zakonom EU ili EU države članice, kojim se osiguravaju odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa osoba na koje se podaci odnose;
 4. Se povjerljivost osobnih podataka sačuvati u skladu sa propisanom obavezom čuvanja profesionalne tajne u skladu sa regulativom EU ili EU države (e.g. odvjetnička tajna, liječnik-pacijent).

Pravo na uvid 

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo od tvrtke Moj Tender zatražiti informaciju da li obrađuje podatke o njoj, uvid u te informacije, kao i informacije koje se pružaju kada se osobni podaci prikupljaju/ne prikupljaju neposredno od osobe na koju se ti podaci odnose.

Moj Tender ne iznosi podatake izvan teritorije Republike Hrvatske.     

Moj Tender je obavezan da, na zahtjev osobe na koju se odnose podaci, izda kopiju podataka koji se na tu osobu odnose. Kada je ovaj zahtjev u elektronskom obliku, informacija se pruža u uobičajeno korištenom elektronskom formatu. Također, tamo gde je moguće, Moj Tender će omogućiti osobama na koje se podaci odnose daljinski pristup sigurnom sustavu koji omogućava direktan pristup podacima.

Pravo na uvid ne može negativno utjecati na prava i slobode drugih, uključujući poslovnu tajnu i pravo intelektualnog dobra, a posebno autorsko pravo koje štiti softver (sustav koji dopušta pristup).

Pravo na ispravak 

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo zahtjevati ispravak netočnih podataka koji se odnose na tu osobu. Ovo pravo također podrazumijeva da ta osoba ima pravo dopuniti nepotpune podatke, davanjem dopunske izjave.

Pravo na prenošenje 

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo da od Moj Tendera zatraži natrag osobne podatke koje je prosljedila, u slučaju da:

 1. Je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i
 2. Ako se obrada vrši automatizirano.

Prenošenje podataka je moguće samo ako je osnova obrade pristanak ili ugovor. 

Ostvarivanje ovog prava ne može štetno utjecati na ostvarivanje prava i sloboda drugih osoba.

Kako bi se Moj Tender zaštitio od osoba koje zloupotrebljavaju ovo pravo tako što često traže podatke (i na taj način ih veoma učinkovito „trolaju“), Moj Tender može zatražiti razumnu naknadu za svaki takav zahtjev (osim prvog koji je besplatan).

Pravo na zaborav 

Omogućava Vam da zatražite brisanje bilo kojih osobnih podataka, između ostalih i onih koji su javno dostupni, kao što su rezultati pretraživanja i objave na društvenim mrežama. Ukoliko  Moj Tender ne može dokazati da mu je neophodno zadržati podatke, mora ih obrisati.

Ograničenja brisanja

Pravo na zaborav nije neograničeno. Svi zahtjevi  podliježu posebnoj analizi. Na Moj Tender-u je da uz službenika za zaštitu podataka utvrdi smatra li zahtjeve opravdanima.

Pixel B2B d.o.o. @ 15.6.2020