Nazad na listu Prikaži sve

Kredit za ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) sciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja iuvođenja novih proizvoda ili usluga te poticanja novog zapošljavanja.

TIP:

Status : Otvoren

Trajanje: 1.3.2024. - 31.12.2024.

ZEMLJA : Hrvatska


1. KORISNICI KREDITA

Poslovni subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici i žene poduzetnice.

Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanje gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti privatnog sektora koji posluju ili će poslovati na području Sisačko-moslavačke županije.

2. NAMJENA KREDITA

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja novog zapošljavanja i sl.
 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem opravka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita

3. NAČIN KREDITIRANJA

- kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci,

- izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

4. IZNOS KREDITA

Najniži mogući iznos pojedinog kredita:

 • izravni krediti HBOR-a: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000 EURk
 • kreditiranje putem poslovnih banaka: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR
 • po modelu podjele rizika s poslovnom bankom: HBOR-ov udio u kreditu u pravilu ne može biti niži od 100.000 EUR
 • krediti za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije: najniži iznos kredita je 30.000 EUR
 • krediti za gospodarski razvitak Ličko-senjske županije: najniži iznos kredita je 50.000 EUR

Najviši iznos kredita iznosi 300.000 EUR, ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te namjeni i strukturi ulaganja, pri čemu se može kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a

 • ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita i namjeni i strukturi ulaganja, za kredite u iznosu do 100.000 EUR moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a
 • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije najviši iznos kredita može iznositi do 100% predračunske vrijednosti investicije, uključujući PDV (osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a), s time da je financiranje PDV-a za korisnike koji posluju u sustavu PDV-a moguće (osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a) samo kroz dodjelu potpore male vrijednosti. U tom slučaju se PDV u strukturi ulaganja u okviru zahtjeva za kredit mora izdvojiti u obrtna sredstva

5. VALUTA KREDITA

 • EUR

6. KAMATNA STOPA

 • 4% GODIŠNJE, FIKSNA
 • za poslovne subjekte koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije: 2,00% godišnje, fiksna

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, i to:

 • za korisnike kredita koji obavljaju gospodarsku aktivnost i ne mogu ostvariti državnu potporu i/ili potporu male vrijednosti efektivna kamatna stopa (EKS) ne smije biti niža od referentne kamatne stope za pojedinog korisnika kredita (RKS), sve u skladu s propisima o državnim potporama
 • za korisnike kredita u iznosu 5 milijuna EUR i više, HBOR utvrđuje kamatnu stopu za svaki pojedini kredit

7. NAKNADE

Promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:

 • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita
 • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita

te ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna.

Za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije:

 • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva
 • bez naknade za rezervaciju sredstava
 • bez naknade za izmjenu uvjeta kredita

te ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna.

8. ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.

Dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita.

Dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.

Za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije dozvoljena je refundacija ulaganja korisnika kredita provedenih nakon potresa, a do podnošenja zahtjeva za kredit (za takvu refundaciju poslovne banke nisu dužne prethodno obavještavati HBOR).

9. ROK OTPLATE

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 12 godina, uključujući poček do 3 godine

Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:

 • za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 14 godina, uključujući poček do 5 godina,
 • za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 14 godina, uključujući poček do 4 godine.

10. NAČIN OTPLATE

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

11. INSTRUMENTI OSIGURANJA

- kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka

- kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR

- kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.

DOKUMENTACIJA

POŠALJITE ZAHTJEV

Nazad na listu Prikaži sve