Nazad na listu Prikaži sve

Podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima (isključene povezane osobe, osim za potrebe uobičajenog i operativnog poslovanja, uz uvjet da su povezane osobe sudužnici korisniku kredita).

TIP:

Status : Otvoren

Trajanje: 15.4.2024. - 31.12.2024.

ZEMLJA : Hrvatska


KORISNICI KREDITA:

Poslovni subjekti privatnog i javnog sektora (subjekti u vlasništvu ili većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske), pri čemu obveznici poreza na dobit (osim primarnih poljoprivrednih proizvođača) moraju zadovoljiti sve sljedeće uvjete:

 • udio kapitala i rezervi u pasivi bilance najmanje 10%
 • nije isplaćena dobit u zadnje dvije godine (uključujući i zadržanu dobit)
 • nije isplaćena pozajmica u zadnje dvije poslovne godine, osim povezanim osobama za potrebe operativnog poslovanja i razvoja

NAMJENA KREDITA:

Podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima (isključene povezane osobe, osim za potrebe uobičajenog i operativnog poslovanja, uz uvjet da su povezane osobe sudužnici korisniku kredita)

NAČIN KREDITIRANJA:

Kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci

U slučaju kreditiranja po modelu podjele rizika, poslovna banka koja je podnositelj zahtjeva za kredit sredstvima kredita ne može smanjiti svoju izloženost prema korisniku kredita.

Iznimno, izravno kreditiranje korisnika kredita – za:

 • korisnike kredita osiguranih jamstvom Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) ili garancijom HBOR-u prihvatljive poslovne banke, u pravilu u visini od najmanje 80% od iznosa kredita
 • postojeće izravne izloženosti HBOR-a

Korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

IZNOS KREDITA:

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR
 • najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i strukturi transakcije, te raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a

KAMATNA STOPA:

 • 6% godišnje, fiksna

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, i to:

 • za korisnike kredita koji obavljaju gospodarsku aktivnost i ne mogu ostvariti državnu potporu i/ili potporu male vrijednosti efektivna kamatna stopa (EKS) ne smije biti niža od referentne kamatne stope za pojedinog korisnika kredita (RKS), sve u skladu s propisima o državnim potporama
 • za korisnike kredita u iznosu 5 milijuna EUR i više, HBOR utvrđuje kamatnu stopu za svaki pojedini kredit

NAKNADE:

Promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:

 • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,5% od ugovorenog iznosa kredita
 • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA:

Rok korištenja je do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i strukturi transakcije, moguće je odobriti i dulji rok korištenja.

 • sredstva kredita se isplaćuju dobavljačima i/ili financijskim institucijama i/ili drugim vjerovnicima, isključujući povezane osobe osim ako se radi o potrebama koje predstavljaju uobičajeno i operativno poslovanje i ako su povezane osobe sudužnici korisniku kredita, za podmirenje obveza korisnika kredita, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita
 • sredstva kredita se iznimno mogu isplatiti na račun korisnika kredita, u skladu s odobrenim namjenama i planiranim projekcijama poslovanja, uz obavezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje sredstava

ROK OTPLATE:

 • ovisno o namjeni i strukturi transakcije, do 10 godina, uključujući poček do 2 godine

NAČIN OTPLATE:

 • ovisno o strukturi i namjeni transakcije, u pravilu u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim ratama

INSTRUMENTI OSIGURANJA:

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja povrata kredita utvrđuje poslovna banka
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju) te procjeni rizika korisnika kredita i transakcije

 

DOKUMENTACIJA

POŠALJITE ZAHTJEV

Nazad na listu Prikaži sve